ANÀLISI I VALORACIÓ DE  LES PROPOSTES (16 de juliol -26 de setembre)

Finalitzada la fase de presentació de propostes el 15 de juliol, s’han recollit un total de 40 propostes que, ara, passan a la fase d’anàlisi i validació tècnica.

En aquesta fase la comissió tècnica municipal, formada per personal tècnic de totes les àrees de l’Ajuntament, analitzarà les propostes presentades en funció dels criteris definits a les bases reguladores.

Aquesta avaluació tècnica anirà acompanyada del pressupost corresponent per a la seva execució i d’un informe explicatiu per a cadascuna de les propostes presentades respecte la seva vadilació o no per passar a la fase de votació.

Les propostes s’organitzaran per àmbits temàtics i es podran unificar en funció del contingut similar i/o per la seva viabilitat. A partir del 14 d’octubre es podran consultar en aquesta mateixa web.

Durant aquesta fase, la comissió de garanties vetllarà per la transparència del procés i per un tractament de totes les propostes d’acord als criteris establerts.

Quins criteris han de complir les propostes presentades?

Han de ser propostes d’inversions de qualsevol àmbit de competència municipal.

Tenir visió de ciutat o de barri (no individual), generant impacte al conjunt del territori.

No contemplar subvencions a entitats ja atorgades a l’Ajuntament.

Han de tenir un cost mínim superior a 10.000€ i inferior als 200.000€.

No poden provocar exclusió social, han de ser equitatives des d’un punt de vista de gènere, dirigides al conjunt de la població i sostenibles amb el medi ambient.

No poden estar incloses als plans quadriennals d’inversions aprovats.

Respectar el marc jurídic i legal existent.

Han de ser concretes, valorables i viables tècnica i econòmicament.

No contradir els plans aprovats.

No ser una intervenció de manteniment.

No han de comprometre exercicis pressupostaris futurs a nivell d’inversió ni tenir associades nous llocs de treball per al seu funcionament, gestió o ús.

Han de tenir el recolzament de 15 persones empadronades al municipi.

Terminis

  • Presentació de propostes: de l’1 de juny al 15 de juliol (finalitzat).
  • Anàlisi i valoració tècnica de les propostes presentades: del 16 de juliol fins al 26 de setembre.
  • Exposició de les propostes validades: del 14 d’octubre fins al 4 de novembre.
  • Votació ciutadana: del 15 d’octubre fins al 4 de novembre.
  • Publicació de resultats: 11 de novembre.