Termes i condicions d’ús

Aspectes legals i condicions d’ús de la plataforma participativa de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès consultes.santquirzervalles.cat

Aquest avís legal informa de manera concisa dels aspectes principals de la plataforma de participació digital impulsada per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. La plataforma té per objectiu promoure la participació ciutadana i la democràcia directa, deliberativa i participativa a la ciutat a través dels diferents processos, espais i òrgans de participació, generant formes de interacció directa i oberta entre l’Ajuntament, la ciutadania, i els diferents agents socials de la ciutat. Està orientada a promoure la deliberació i el debat ciutadà, la transparència i la traçabilitat de la participació (en cap cas per traçar a les persones usuàries), i a la generació d’espais de participació presencials i digitals.

La ciutadania que accedeix a aquesta plataforma es compromet a acceptar i complir tot el que preveu aquest avís legal i el conjunt de les disposicions aplicables. També es compromet a fer un ús lícit i adequat dels continguts i els serveis i a abstenir-se de qualsevol conducta il·legal o contrària a la bona fe.

Àmbit d’aplicació d’aquestes condicions d’ús

Les condicions d’ús següents per a la participació en la plataforma consultes.santquirzervalles.cat vinculen a totes les persones que participin en aquest lloc web.

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es reserva la facultat de modificar les condicions presents per a la plataforma i publicarà en aquest lloc web l’última versió d’aquestes condicions. Per tal de mantenir-vos informats dels canvis futurs, us aconsellem que visiteu aquesta pàgina de tant en tant. S’informarà a les persones usuàries de les modificacions quan n’afectin la privacitat i/o la seguretat.

Objectiu de la iniciativa

Mitjançant la plataforma es vol fomentar la participació ciutadana de manera oberta i transparent i implicar la ciutadania i els diferents agents socials en la millora de la qualitat democràtica de la vida de la ciutat en el seu conjunt, en la definició i disseny de polítiques públiques i actuacions municipals, així com en la valoració, informació, discussió, priorització i decisió sobre aquelles polítiques i actuacions, de institucions municipals, públiques així com de iniciatives ciutadanes, associatives o socials que així ho desitgin. D’aquesta manera es busca afrontar els reptes i les dificultats que es plantegen a la ciutat, amb l’objectiu de millorar-la i obrir-la al conjunt de la ciutadania a través de múltiples processos, espais, òrgans i altres formes de participació ciutadana.

L’Ajuntament opta per una democràcia participativa, directa i deliberativa visibilitzant i fomentant les iniciatives que, tant de forma individual com col·lectiva, puguin contribuir a debatre, dissenyar i/o valorar accions municipals i ciutadanes en favor del bé comú. La plataforma també té com a objectiu facilitar els debats, el disseny, la valoració, la negociació i la modificació, el seguiment, i l’avaluació de polítiques públiques que puguin realitzar-se fora de la plataforma, per poder oferir a la ciutadania la màxima transparència. En aquest sentit consultes.santquirzervalles.cat ha de poder acollir futures iniciatives de participació ciutadana i democràcia directa, participativa o deliberativa, incloses aquelles que promoguin una desintermediació entre el Govern municipal i la ciutadania de Sant Quirze del Vallès i aquelles que fomentin i facilitin la cooperació, associació i la autoorganizació entre la pròpia ciutadania.

Aspectes generals de la participació en la plataforma

Hi pot participar qualsevol persona, en funció dels requisits i condicions de cada procés participatiu.

Com que la plataforma és un punt de trobada que té l’objectiu de promoure la participació ciutadana per a la millora de la ciutat, les persones usuàries estan obligades a fer-ne un ús diligent i d’acord amb aquest objectiu.

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès no és responsable de l’ús incorrecte de la plataforma que en facin les persones usuàries o dels continguts que aquestes hi aportin. Cada persona usuària és responsable d’utilitzar la plataforma correctament, així com de la legalitat dels continguts i de les opinions que hi hagi compartit.

No és permès afegir cap contingut il·legal o no autoritzat al lloc web.

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès no es fa responsable de la qualitat, l’originalitat, l’autenticitat, la legalitat o la seguretat dels continguts que les persones usuàries aportin a la plataforma. Això no obstant, l’Ajuntament es reserva el dret a eliminar de la plataforma les opinions, informacions, comentaris, propostes o arxius que contradiguin aquestes condicions d’ús, i pot instal·lar filtres a aquest efecte. Tot això es realitzarà únicament amb la finalitat de preservar l’objectiu fonamental de la plataforma. L’Ajuntament es reserva també la potestat, sense cap avís previ, de suspendre temporalment les activitats d’un participant en la plataforma, esborrar-ne el contingut, o enviar un avís, especialment si es produeix una infracció d’aquestes condicions d’ús de la plataforma de participació o si l’Ajuntament creu que l’activitat de la persona participant és perjudicial per als altres, per al lloc web o per a l’Ajuntament.

La persona participant es fa responsable del contingut de les seves aportacions i dels danys o les reclamacions de tercers que se’n puguin derivar. En cap cas l’Ajuntament no serà responsable de l’ús indegut del lloc de la plataforma o dels continguts que s’hi comparteixin, ni respondrà sobre la utilització que una persona física faci de les idees aportades, ni sobre la idoneïtat d’aquestes idees, ni sobre els resultats que se’n derivin. En cas que el contingut inclogui un enllaç a un altre lloc web, l’Ajuntament no assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i/o perjudicis deguts a l’accés als continguts d’aquest enllaç, ni tampoc pel contingut que hi pugui haver en aquest mateix enllaç. En cas que es produeixi una disputa de qualsevol classe o per qualsevol motiu entre els participants en el lloc web o en un tercer, l’Ajuntament queda eximit de tota responsabilitat per reclamacions, demandes o danys de la naturalesa que sigui que estiguin relacionats d’alguna manera amb aquesta disputa.

Funcionament de la plataforma

Els participants poden accedir i navegar per la plataforma lliurement i de forma anònima.

Quan es vulgui afegir algun comentari d’una proposta o la participació en un debat caldrà una identificació pública mínima del nom i cognoms, i si es vol del correu electrònic. La plataforma registrarà la data i hora de la seva publicació a la plataforma.

En la fase de votacions d’un procés participatiu es podrà participar d’acord amb els criteris establerts a les bases i introduint-hi les dades següents: document acreditatiu, nom i cognoms i acceptació de les condicions d’ús i clàusules informatives de protecció de dades personals. A l’usuari/ària se li requerirà que estigui empadronat a Sant Quirze del Vallès i tingui l’edat estipulada. L’Ajuntament només utilitzarà aquestes dades amb l’objectiu de verificar les dades introduïdes i recollir els resultats i estudis estadístics de participació en la votació.

Protecció de les dades personals

Per respecte a la vostra privacitat i d’acord amb la normativa vigent de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals es tractaran amb la finalitat amb la finalitat de gestionar les dades personals dels ciutadans i entitats que participen en processos d’acció i participació ciutadana. Les vostres dades personals no seran cedides a tercers. Així, cal tenir en compte que les comunicacions realitzades a la plataforma, com són els comentaris publicats, seran d’accés públic.

Podeu exercir els drets de portabilitat, accés, rectificació, cancel·lació, oposició o limitació, presencialment a les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament o per registre electrònic al web municipal.

Per a més informació, podeu consultar l’espai de la web de l’Ajuntament > Política de Privacitat a l’enllaç següent:

https://www.santquirzevalles.cat/ajuntament/politicaprivacitat

O posar-vos en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament:

  • Adreça electrònica: protecciodedades@santquirzevalles.cat
  • Adreça postal: Pl. de la Vila, 1. 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona)
  • Telèfon: 937216800 (de dilluns a divendres, de 8 a 15 hores).

Drets d’autor, reutilització de la informació i altres drets sobre el lloc web i els seus continguts

L’Ajuntament fomenta l’ús de llicències obertes, la creació d’obres derivades i la reutilització i la modificació de les obres contingudes en aquest web, sempre que es reconegui l’autoria original i es mantingui la mateixa llicència sobre l’obra resultant. Sempre que no s’indiqui el contrari, els continguts protegits per la propietat intel·lectual difosos en aquest web queden subjectes, per defecte, a una llicència Creative Commons – Reconeixement – Compartir Igual (CC-BY-SA). D’acord amb aquesta llicència, qualsevol persona (inclòs l’Ajuntament) podrà fer ús dels continguts protegits, tant per a fins comercials com no comercials, sempre i quan es reconegui l’autoria i es difongui l’obra resultant sota la mateixa llicència CC-BY-SA. Aquesta llicència s’aplicarà tant als continguts aportats per l’Ajuntament com als continguts aportats pels usuaris d’aquest web.

L’Ajuntament permet la reutilització de totes les informacions i les dades difoses per mitjà d’aquest web, subjecte a les condicions següents:

  • Heu de reconèixer adequadament l’autoria, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si s’hi han realitzat canvis.
  • No podeu donar a entendre que l’Ajuntament patrocina o dóna suport a l’activitat en la qual es reutilitza la informació.

L’Ajuntament respectarà tots els drets de propietat intel·lectual o industrial sobre el contingut remesos pels usuaris, i no assumeix cap responsabilitat, directa o indirecta, respecte de qualsevol tipus de controvèrsia, disputa i/o litigi que es pugui derivar de la publicació, la divulgació i/o la difusió dels continguts aportats sense el consentiment preceptiu dels seus titulars legítims o sense l’empara d’algun ús permès per la llei.

Pots ampliar la informació de la Política de Reutilització en aquest enllaç.

Privacitat de dades

Per respecte a la vostra privacitat, us informem que les vostres dades identificatives s’inclouran en el fitxer denominat Processos Participatius del qual és responsable l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, amb la finalitat de gestionar les dades personals dels ciutadans i entitats que participen en processos d’acció i participació ciutadana. Les dades no es cediran i només es poden comunicar a ens autoritzats per llei. Així, cal tenir en compte que els comentaris publicats a la plataforma seran d’accés públic. Podeu exercir els drets de portabilitat, accés, rectificació, cancel·lació, oposició o limitació, presencialment a les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament o per registre electrònic al web municipal www.santquirzevalles.cat.