La consulta ha finalitzat el 22 de novembre de 2023, amb el resultat següent: no s’han presentat peticions ni publicat comentaris

Pots veure la publicació de l’ordenança aquí 

Qualsevol dubte contacta amb el Servei d’Espai públic i manteniment

Consulta prèvia a l’Ordenança reguladora de les Mesures aplicables de les infraccions per malbaratament d’aigua i als usos de l’aigua en situació de sequera

El perquè de la consulta prèvia

Per garantir la participació de la ciutadania i entitats en el procediment d’elaboració de normes municipals, com són les ordenances i els reglaments (article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment administratiu comú de les administracions públiques).

Context

En un context d’escassetat de recursos hídrics és necessària la col·laboració de totes les administracions implicades i altres entitats que prestin el servei, alhora que l’esforç i la participació de la ciutadania, per tal de promoure conductes associades a l’estalvi de l’aigua i minimitzar el risc de desabastament de la població.

Així, és necessari regular les mesures aplicables en situació de sequera, amb la finalitat de garantir el control, el compliment de les dotacions màximes i de la resta de limitacions aplicables a l’ús de l’aigua en cada escenari de sequera.

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

És necessari amb l’objectiu de protecció del medi, de garantir l’ús racional de l’aigua i la prestació del servei de subministrament d’aigua a la població i dotar a l’Ajuntament les mesures necessàries per fomentar l’estalvi en els consums d’aigua i regular els usos de l’aigua en el municipi en situació de sequera.

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

Procedeix iniciar els treballs relatius a aquesta iniciativa legislativa per dotar al municipi d’una Ordenança municipal que reguli de forma clara l’aplicació del Pla especial d’actuació en situacions d’alerta i eventual sequera (PES) aprovat per Acord GOV/1/2020, de 8 de gener i el Pla d’emergència en situació de sequera del municipi.

Aquesta ordenança té per objecte la regulació dels usos de l’aigua en l’àmbit municipal, per tal de garantir el servei públic d’abastament i distribució d’aigua potable de competència municipal i fomentar l’estalvi en el consum d’aigua en situació de sequera. La seva aplicació  serà en aquells períodes d’excepcionalitat i d’emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics per part del govern de la Generalitat de Catalunya o Administració competent.

Objectius de la norma

Adoptar les mesures excepcionals previstes en la ordenança com les que siguin necessàries en els termes establerts en el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera, el Pla d’emergència en situacions de sequera del municipi i el Reglament del servei l’abastament d’aigua potable municipal, així com en la resta de normativa vigent en matèria d’aigües, per tal de gestionar de forma eficient i racional el subministrament d’aigua a la xarxa municipal i els usos de l’aigua al municipi en situació declarada de sequera.

Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries

No procedeix cap altra possibilitat de regular la situació descrita més enllà d’una norma de caràcter reglamentari, atesa la competència de l’Administració local en aquesta matèria,

Documentació annexa

  • Decret d’Alcaldia, de 31 d’octubre de 2023, d’incoació de l’expedient de la consulta pública de l’Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables de les infraccions per malbaratament d’aigua a la xarxa d’abastament d’aigua i als usos de l’aigua en situació de sequera (219/2023/SQVPT).

Opinió i afectació

Qualsevol persona que pugui considerar afectats els seus drets o interessos legítims amb l’elaboració de l’aplicació del reglament en el termes en què es presenten a la consulta prèvia pot fer la petició a través del tràmit a l’enllaç següent.

També pots opinar i deixar publicat un comentari en aquest espai.

Si tens dubtes o vols ampliar informació consulta amb el servei gestor del futur reglament: manteniment@santquirzevalles.cat 

Deixar resposta