LA CONSULTA HA FINALITZAT L’11 D’OCTUBRE DE 2022, amb el resultat següent: no s’han presentat peticions ni publicat comentaris

Pots veure les ordenances fiscals vigents i d’anys anteriors aquí

Qualsevol dubte contacta amb Economia

Modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2023 (consulta prèvia del 28 de setembre a l’11 d’octubre de 2022)

El perquè de la consulta prèvia

Per garantir la participació de la ciutadania i entitats en el procediment d’elaboració de normes municipals, com són les ordenances i els reglaments (article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment administratiu comú de les administracions públiques).

Context

La normativa municipal que regula i modifica les ordenances fiscals i altres preus públics, en aquest cas per l’any vinent (2023).

Per tant, és voluntat municipal adequar les ordenances fiscals del proper exercici.

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

Amb l’objectiu de configurar les ordenances a les previsions de l’exercici vinent, millorar la gestió de les diferents figures impositives, adaptar-les a l’ordenament jurídic vigent i millorar-ne alguns redactats, es creu convenient el següent:

 1. Iniciar la tramitació per la modificació de les ordenances fiscals:
  1.1. General de gestió, recaptació i inspecció.
  2.1. Impost sobre béns immobles.
  2.4. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  2.5. Impost sobre instal·lacions, construccions i obres.
  3.2. Taxa per l’ocupació del subsòl, sòl i volada del domini públic.
  3.6. Taxa per l’ocupació del domini públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
  3.7. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús, d’indústries del carrer, ambulants i rodatges cinematogràfics professionals.
  4.1. Taxa per l’expedició de documents administratius.
  4.10 Taxa per la utilització d’instal·lacions culturals.
  4.11 Taxa per la utilització dels béns, instal·lacions municipals i prestacions de serveis d’esports i cursets.
  4.13. Taxa per la recollida i tractament dels residus urbans.
 2. Iniciar la tramitació per l’aprovació dels preus públics:
  5.5. De l’escola d’adults.
  5.8. De l’escola de música.

En aquest enllaç pots consultar l’històric de les publicacions de les ordenances fiscals.

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

Procedeix iniciar els treballs relatius a aquesta modificació atesa la proposta de modificació instada pel govern municipal i presentada pels diferents serveis gestors.

Objectius de la norma

L’objectiu principal és adequar determinats elements de les ordenances fiscals reguladores d’impostos de manera que es disposi d’un marc que doti de seguretat jurídica a les liquidacions d’aquests tributs locals, que el redactat sigui més clar i entenedor per a la ciutadania, a més d’establir un àmbit de tramitació més pràctic i operatiu.

Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries

La modificació de les ordenances fiscals relacionades o l’aprovació dels nous preus públics es contempla com a solució a les necessitats i objectius plantejats.

Documentació annexa

Opinió i afectació

Qualsevol persona que pugui considerar afectats els seus drets o interessos legítims amb l’elaboració de l’aplicació del reglament en el termes en què es presenten a la consulta prèvia pot fer la petició a través del tràmit a l’enllaç següent.

També pots opinar i deixar publicat un comentari en aquest espai.

Si tens dubtes o vols ampliar informació consulta amb el servei gestor del futur reglament: economia@santquirzevalles.cat 

Deixar resposta