La consulta prèvia d’aquest reglament ha finalitzat el 29 d’abril de 2022

Qualsevol dubte contacta amb Territori i Medi Ambient

Reglament de l’Horta municipal (del 7 al 29 d’abril de 2022)

El perquè de la consulta prèvia

Per garantir la participació de la ciutadania i entitats en el procediment d’elaboració de normes municipals, com són les ordenances i els reglaments (article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment administratiu comú de les administracions públiques).

Context

Amb caràcter previ a l’elaboració del Reglament regulador de l’horta municipal, es vol recavar l’opinió de la ciutadania i de les entitats més representatives que potencialment es puguin veure afectades per l’esmentat Reglament, vist que hi ha espais públics del municipi que s’estan utilitzant com a horts particulars sense que les persones que els ocupen tinguin autorització administrativa per fer-ho.

És voluntat de l’Ajuntament regular l’accés de la ciutadania de Sant Quirze del Vallès a l’ús de les parcel·les destinades al cultiu d’horta amb les condicions legals necessàries, mitjançant l’elaboració i aprovació d’una norma municipal. L’espai que es vol començar a regularitzar està situat al Parc urbà del Colomer, comprès entre el torrent de la Betzuca al sud, la carretera BV1413a al nord-oest, el torrent de Vallcorba a l’est i la zona de parc al nord, i es correspon amb les finques núm. 74 i 75 de l’Inventari Municipal.

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

És necessari posar fi a la utilització particular d’espais públics sense permís i regularitzar-ho amb un reglament que garanteixi el bon ús d’aquests terrenys i les condicions d’accés de qualsevol persona del municipi que ho sol·liciti.

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

L’Ajuntament està treballant en la contractació de l’execució d’unes obres de reordenació i condicionament de la zona d’horts del Colomer, tot facilitant i potenciant de forma ordenada i regulada la funció productiva d’autoconsum, a la vegada que la zona també complirà una funció ambiental vinculada amb la conservació dels valors i funcions ecològiques i paisatgístiques de l’espai, funció social de cohesió entre les diferents persones usuàries, cultural, educativa i de respecte a l’entorn natural. Aquestes obres s’emparen en un projecte executiu que està en tràmit de ser aprovat definitivament.

Amb l’execució del projecte es volen adequar les condicions d’aquest espai, garantint la captació i ús correcte de l’aigua de reg, l’emmagatzematge d’eines i materials i la instal·lació de lavabos sanejats, entre d’altres, d’acord amb els requeriments de l’Agència Catalana de l’Aigua.

L’oportunitat del reglament es justifica per la necessitat de regular l’accés a les parcel·les públiques d’horta, en primer terme les que resultaran de l’execució d’aquest projecte però també les que es derivin de futures intervencions que s’efectuïn a la resta de zones municipals.

Objectius de la norma

L’objectiu principal és regular el règim d’atorgament de llicències d’ús privatiu de les parcel·les d’horts municipals, així com les condicions d’ús de les mateixes, amb el corresponent règim de drets i deures de les persones usuàries.

Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries

No existeix cap altra possibilitat de regular la situació descrita que no sigui el reglament, atesa la competència de l’Ajuntament per atorgar les llicències d’ús privatiu del domini públic, la seva vigència, drets i deures associats.

Documentació annexa

Opinió i afectació

Qualsevol persona que pugui considerar afectats els seus drets o interessos legítims amb l’elaboració de l’aplicació del reglament en el termes en què es presenten a la consulta prèvia pot fer la petició a través del tràmit a l’enllaç següent.

També pots opinar i deixar publicat un comentari en aquest espai.

Si tens dubtes o vols ampliar informació consulta amb el servei gestor del futur reglament: territori@santquirzevalles.cat 

3 COMENTARIS

 1. Em podrien informar, si-us-plau, de l’estat de la tramitació i desenvolupament del projecte d’horta urbana?
  – En quina fase del procediment administratiu està?
  – S’han adjudicat els treballs previs i/o les obres en el seu conjunt?
  – Es manté el calendari anunciat i haurem de desallotjar els horts al setembre?

  Moltes gràcies

 2. Bon dia Jordi,
  De les diferents parts que formen el conjunt del projecte, et detallem l’estat actual.

  a) El projecte executiu es va aprovar definitivament en data 27 de juliol de 2022. Actualment s’està treballant per a la seva licitació.
  b) En relació a la recuperació possessòria dels terrenys, s’ha notificat a les persones usuàries actuals i s’aprovarà per ple l’aprovació d’aquesta recuperació possessòria i es resoldran les al·legacions en cas d’existir-ne, moment en el qual s’indicarà el termini per a desallotjar els terreny.
  c) El reglament que regularà el funcionament dels horts municipals es va aprovar inicialment en data 28 de juliol de 2022 i estarà en exposició pública fins el 21 d’octubre de 2022. El podeu consultar a https://www.santquirzevalles.cat/temes/urbanisme/ordenances-reglaments-i-informacio-publica-dexpedients/expedients-aprovats/reglament-dus-dels-horts-municipals

  Per a més informació, o aclariment, pots contactar directament amb la tècnica municipal del servei de medi ambient o bé a través de mediambient@santquirzevalles.cat o bé al telèfon 937216800.

Deixar resposta