LA CONSULTA PRÈVIA D’AQUESTA ORDENANÇA HA FINALITZAT L’1 DE JULIOL DE 2022

Qualsevol dubte contacta amb Territori i Medi Ambient

Reglament dels Expedients
Urbanístics (del 10 de juny a l’1 de juliol de 2022)

El perquè de la consulta prèvia

Per garantir la participació de la ciutadania i entitats en el procediment d’elaboració de normes municipals, com són les ordenances i els reglaments (article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment administratiu comú de les administracions públiques).

Context

La normativa municipal que regula les llicències d’obres i ús del sòl es va aprovar al maig de 1998.

És voluntat municipal la creació d’un nou reglament municipal que actualitzi la regulació dels expedients urbanístics i incorpori les novetats legislatives, amb una clara tendència a la simplificació administrativa.

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

És necessari dotar al municipi d’un reglament actualitzat i també incloure una apartat sobre el servei d’informació urbanística perquè la ciutadania obtingui de forma senzilla els certificats i informes tècnics municipals.

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

Procedeix iniciar els treballs relatius a aquesta iniciativa atès que l’urbanisme és una competència essencialment local.

Es detallen els actes obligats a l’atorgament d’una llicència i per altra quines actuacions poden estar simplement sotmeses al règim de comunicació. La principal novetat de les normes publicades més recentment és l’ampliació del nombre de supòsits que aniran subjectes al tràmit de comunicació prèvia, el que afavoreix notablement la simplificació administrativa comportant a la vegada una major agilitat en el despatx dels expedients.

Objectius de la norma

L’objectiu principal és que la norma sigui una eina clara per a la ciutadania i pels agents del sector de l’edificació i saber quines actuacions sobre el sòl i en el subsòl a tramitar, a més d’establir un marc de tramitació més pràctic i operatiu, que permeti la disminució del temps associat.

Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries

No procedeix cap altra possibilitat de regular la situació descrita més enllà d’una nova norma de caràcter reglamentari, atesa la competència de l’Administració local en aquesta matèria, tot regulant la tramitació administrativa a la que s’han de subjectar les habilitacions municipals per a portar a terme actes d’intervenció en el sòl i el subsòl.

Documentació annexa

Opinió i afectació

Qualsevol persona que pugui considerar afectats els seus drets o interessos legítims amb l’elaboració de l’aplicació del reglament en el termes en què es presenten a la consulta prèvia pot fer la petició a través del tràmit a l’enllaç següent.

També pots opinar i deixar publicat un comentari en aquest espai.

Si tens dubtes o vols ampliar informació consulta amb el servei gestor del futur reglament: territori@santquirzevalles.cat 

Deixar resposta