La consulta ha finalitzat el 9 de gener de 2024, amb el resultat següent: no s’han presentat peticions ni publicat comentaris

Pots veure la publicació de l’ordenança i la documentació vinculada aquí 

Qualsevol dubte contacta amb el Servei d’Economia

Consulta prèvia a l’elaboració de l’Ordenança fiscal reguladora de la prestació del servei d’abastament d’aigua (excepte les Fonts)

Del 15 de desembre de 2023 al 9 de gener de 2024

El perquè de la consulta prèvia

Per garantir la participació de la ciutadania i entitats en el procediment d’elaboració de normes municipals, com són les ordenances i els reglaments (article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment administratiu comú de les administracions públiques).

Context

Durant el 2022 l’Ajuntament va acordar que la gestió i administració del servei d’abastament i distribució d’aigua potable al municipi, a excepció del barri de les Fonts, fos de forma directa mitjançant la societat municipal Serveis Municipal Sant Quirze, SL (SQV Aigua).

La gestió d’aquest servei està regulada mitjançant un reglament, una encomana de gestió i un règim tarifari, el qual, procedeix regular-lo mitjançant una ordenança de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari.

Es requereix, a la societat municipal, la presentació de la documentació tècnica i la proposta actualitzada de revisió de tarifes.

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

S’ha constatat la necessitat de revisar el règim tarifari actual perquè, entre altres, l’Ens d’abastament d’aigües Ter-Llobregat ha fet públic un increment del preu de compra d’aigua en alta superior al 35% a partir del gener de 2024, i existeix la necessitat de desenvolupar normativament la seva aplicació.

Es pretén establir un règim tarifari just i equilibrat a les prestacions del servei, amb l’objectiu d’assegurar l’estabilitat econòmica i financera, així com garantir un marc jurídic ajustat a Dret amb les persones usuàries.

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

Procedeix iniciar els treballs relatius a aquesta iniciativa legislativa per dotar al municipi d’una Ordenança municipal que reguli de forma clara l’aplicació de les seves tarifes. Es creu oportú la seva aprovació en el mateix moment en que apareix la necessitat de revisar, per primera vegada des de que s’ha fet efectiu el canvi de gestió d’aquest servei, el quadre tarifari vigent.

Objectius de la norma

L’objectiu principal d’aquesta norma és establir un règim tarifari just i equilibrat en fer efectiva la prestació del servei d’abastament i distribució d’aigua potable al municipi de Sant Quirze del Vallès, a excepció del barri de les Fonts, amb plenes garanties.

Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries

No procedeix cap altra possibilitat de regular la situació descrita més enllà d’una norma de caràcter reglamentari, atesa la competència de l’Administració local en aquesta matèria.

Documentació annexa

  • Decret d’Alcaldia, de 13 de desembre de 2023, d’incoació de l’expedient d’aprovació i providència de consulta pública de l’ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per la prestació del servei d’abastament d’aigua de Sant Quirze del Vallès, a excepció del barri de les Fonts, i creació de la comissió d’estudi encarregada de redactar l’ordenança (13/2023/OOFF).

Opinió i afectació

Qualsevol persona que pugui considerar afectats els seus drets o interessos legítims amb l’elaboració de l’aplicació del reglament en el termes en què es presenten a la consulta prèvia pot fer la petició a través del tràmit a l’enllaç següent.

També pots opinar i deixar publicat un comentari en aquest espai.

Si tens dubtes o vols ampliar informació consulta amb el servei gestor del futur reglament: economia@santquirzevalles.cat 

Deixar resposta