EDICIÓ 2016

Zona de Pícnic al camí del Torrent de la Betzuca

DESCRIPCIÓ : El projecte es basa en la instal·lació de bancs, taules i espais per deixalleries al Camí del Torrent de la Betzuca i crear així zones d’esbarjo per les famílies.

El projecte preveu la instal·lació de 10 taules amb els seus bancs corresponents i 10 papereres.

ESTAT D’EXECUCIÓ: finalitzada.

BENEFICIARIS: Tota la ciutadania.

IMPORT: 5.200€