EDICIÓ 2016

Urbanitzar la vorera de l’avinguda Antoni Gaudí en el tram del Turonet

DESCRIPCIÓ: El projecte consisteix a urbanitzar el tram de l’avinguda Antoni Gaudí, entre la plaça Catalunya i la carretera C-1413a perquè només disposa de vorera pavimentada en el costat nord, que coincideix amb la part que està edificada. A la zona sud, que dóna a l’entorn del parc, el paviment existent és de terra. L’actuació proposada es refereix, precisament en aquesta vorera.

La vorera que es proposa tindria una amplària de 3 m, una llargada de 370 metres lineals, amb un paviment tou de sauló sobre una base de tot-ú i delimitat per una rigola blanca de 20×20 cm., com el que hi ha al parc de Can Barra.

L’obra proposada no requereix consideracions especials i és de fàcil execució, ja que la zona d’actuació és sensiblement plana i sense obstacles importants, a banda dels arbres, i algunes arquetes i armaris de serveis que caldrà ajustar a la rasant del nou paviment.

BENEFICIARIS: Els veïns i veïnes del Turonet i Los Rosales.

IMPORT: 45.000€