EDICIÓ 2016

Voreres de Sant Quirze Park entre carrer Poliol i Castanyers

DESCRIPCIÓ: La vorera nord del carrer de Castanyers està executada amb panot vermell que es troba en bon estat en general. Es proposa la substitució del paviment de la vorera sud pel tipus existent en la vorera nord. La longitud aproximada d’aquest tram de vorera és de 2.000 m.

El pressupost inclou la retirada (demolició) del paviment de panot existent i l’execució d’un nou paviment de panot de 20 x 20 x 4 cm de color vermell, de característiques equivalents a l’existent a la vorera “nord” i col·locat sobre suport de formigó existent.

En el pressupost també s’ha considerat la retirada de runa a abocador, part proporcional de reparació de la base de formigó i la reubicació d’elements existents en l’àmbit d’actuació: fanals, tapes de serveis, arbres, mobiliari urbà, etc.

BENEFICIARIS: Els veïns de Sant Quirze Parc.

IMPORT: 200.000€.

1 COMENTARI

  1. Les voreres de Avd. Can Pallas, 70, estan molt malament, a les últimes eleccions es van reparar just fins el número 68, i aixis es van quedar.

Deixar resposta