EDICIÓ 2016

Tapar la tanca que envolta el pati de l’escola i l’IES Purificació Salas i Xandri

DESCRIPCIÓ: El projecte consisteix a tapar la visió del pati de l’escola i l’IES Purificació Salas i Xandri des de l’exterior.

Donat que es fan classes i activitats a fora, aquesta proposta evitaria que  qualsevol persona pugui fer fotografies de l’alumnat i que es vulnerin així els drets dels infants a la seva intimitat. Subministrament i instal·lació d’una malla d’ocultació a tota la tanca exterior de l’escola i l’IES Purificació Sales. Es proposa que l’alçada de la malla sigui la mateixa que la tanca metàl·lica, amb una alçada màxima de dos metres.

BENEFICIARIS: Alumnes de l’escola i del IES Purificació Salas i Xandri.

IMPORT: 10.000€
ESTAT D’EXECUCIÓ: EN CURS