EDICIÓ 2016

Manca de pas de vianants entre Mercè Rodoreda amb l’avinguda Camí del Mas

DESCRIPCIÓ: Es tracta de construir un tercer pas de vianants al carrer que comuniqui els contenidors d’escombraries que hi ha al davant. Aquest pas alhora rebaixaria la velocitat en aquesta via, que tot i estar limitada a 20 km/h, els vehicles arriben a més de 50. En reduir la distància entre passos de vianants elevats els vehicles no assoleixen tanta velocitat i a més es comunica la zona de les escombraries amb els veïns.

El projecte preveu la construcció d’un pas elevat d’aglomerat asfàltic, la construcció dels embornals corresponents i la senyalització vertical i horitzontal.

ESTAT D’EXECUCIÓ: finalitzada.

A finals d’octubre del 2018, es va portar a terme la construcció del pas de vianants.

BENEFICIARIS: En general tot el poble, ja que és una zona per passejar. En especial els veïns i veïnes de la zona guanyaran en reducció del soroll i més seguretat.

IMPORT: 6.200€