EDICIÓ 2016

Horts Municipals

DESCRIPCIÓ: Habilitar un terreny municipal en parcel·les separades de 50 a 100 metres quadrats per a l’ús com a horts d’autoconsum oberts a tota la població. Es podrien reservar unes parcel·les per a l’ús d’entitats i/o col·lectius amb risc d’exclusió social. El sistema per atorgar-los el terreny s’establiria des de l’Ajuntament per a un temps determinat.

Per al projecte es necessita el condicionament d’una parcel·la de 2.000 m2 de superfície amb tanca perimetral, el qual pot incloure 25 parcel·les de 75 m2, escomesa d’aigua i llum, instal·lació de reg per degoteig, casetes per guardar eines, adequació del terreny i sistema de recuperació d’aigua de pou.

BENEFICIARIS: Tota la ciutadania.

IMPORT: 73.000€