PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2017

Quins criteris han de complir les propostes presentades?

Han de ser presentades dins els terminis establerts.

___________________________________________________

No poden tenir un cost superior a 200.000€ ni menor de 10.000€

___________________________________________________

Han d’adequar-se a les lleis i normatives vigens del municipi.

___________________________________________________

No poden comprometre exercicis futurs (pel que a despesa es refereix, sí a manteniment).

___________________________________________________

Han de ser concretes i no poden referir-se a actuacions de manteniment que ja s’estiguin duent a terme, ni despeses obligatòries per part de l’Ajuntament, ni plans d’ajuts ja existents.

___________________________________________________

Han de ser valorades tècnicament com a viables en relació a les competències i capacitats de l’Ajuntament.

___________________________________________________

Han d’anar acompanyades de les dades identificatives del ciutadà/ana, entitat, comerç o empresa que representa segons formulari.

___________________________________________________

Cada persona, entitat, empresa o comerç podrà presentar com a màxim 5 propostes.

___________________________________________________

Han de ser competència de l’Ajuntament i ser coherents amb els seus valors i plans municipals aprovats.

___________________________________________________

No poden provocar exclusió social, han de ser equitatives des d’un punt de vista de gènere, inclusives, obertes i dirigides al conjunt de la població, amb visió de ciutat i sostenibles amb el medi ambient.

___________________________________________________

No poden ser actuacions d’inversions ja previstes en el pla quadriennal d’inversions municipal.

___________________________________________________

S’organitzaran per àmbits temàtics i es podran unificar en funció del contingut similar i/o per la seva viabilitat.

___________________________________________________