EDICIÓ 2016

Creació d’un parc saludable per a la gent gran

DESCRIPCIÓ: Creació d’un Parc per a Gent Gran o Parc Saludable d’Exercicis Físics i Rehabilitació, adreçat a persones de la tercera edat. Es preveu instal·lar, en un dels parcs ja existents el més proper sector possible al sector de Vall Suau.

És un projecte social que pretén millorar la qualitat de vida física i psíquica dels residents. Es contempla la instal·lació d’una solera a terra i 6 màquines per a la pràctica de l’exercici.

ESTAT D’EXECUCIÓ: finalitzada.

Al juliol de 2017 l’empresa Happy Ludic va instal·lar un parc saludable per a la gent gran a la zona de gespa de l’avinguda del Vallès. Han instal·lat diferents equipaments pensats per a realitzar exercici de manera saludable, no agressiva amb l’organisme i pausada d’acord l’estat físic de cada persona.

parcsaludableweb

BENEFICIARIS: Els residents de Vall Suau.

IMPORT: 8.300€

EMPRESA que ha executat el projecte: Happy Ludic