AVALUACIÓ DE PROPOSTES (1-26 de juny)

La recollida de propostes ha finalitzat amb 109 sol·licituds. Aquestes 109 propostes les ha valorat la Comissió Tècnica Municipal i la Comissió de Garanties en funció dels criteris i requisits establerts que regulen el procés.

Del total de les propostes, 9 han estat presentades per entitats i la resta per ciutadania a títol individual. Pel que fa a la presentació en línia, aquest ha estat un canal mitjançant el qual han arribat 69 propostes. De manera presencial, se n’han fet arribar 41 projectes.

En les sessions presencials adreçades a col•lectius de joves, gent gran, comerços i empreses, s’han recollit 15 propostes. En les taules territorials organitzades al llarg de les darreres setmanes, on s’ha informat i assessorat en la seva presentació, se n’han recollit 13 propostes més.

Finalment, de les 109 propostes rebudes inicialment, 65 han quedat descartades per no complir els requisits establerts. Les 44 restants s’han agrupat perquè algunes eren coincidents o complementàries, i així han quedat finalment  27 propostes que passen a la fase de votació que es durà a terme del 5 al 24 de setembre.

El detall de les propostes que passen a la fase de votació es poden consultar a PROPOSTES 2017.

De les propostes descartades per motius tècnics, 5 són per no complir amb el criteri de legalitat establert a les bases, 15 per no complir amb el criteri de competència municipal, 13 per criteri econòmic, 8 pel criteri d’inclusió i obertura, 10 per no complir el criteri de concreció i sostenibilitat financera, 10 més pel criteri de viabilitat tècnica i finalment,  4 propostes han sigut descartades per ser la persona sol·licitant menor de 16 anys.

Les propostes descartades, igualment, resulten útils per conèixer els interessos de la ciutadania de Sant Quirze.

El detall de les propostes no validades així com l’explicació tècnica que argumenta el perquè no han passat a la fase de votacions el podeu consultar en el següent ENLLAÇ.

A continuació podeu consultar els criteris que han de complir les propostes.

Quins criteris han de complir les propostes presentades?

Han de ser presentades dins els terminis establerts.

___________________________________________________

No poden tenir un cost superior a 200.000€ ni menor de 10.000€

___________________________________________________

Han d’adequar-se a les lleis i normatives vigens del municipi.

___________________________________________________

No poden comprometre exercicis futurs (pel que a despesa es refereix, sí a manteniment).

___________________________________________________

Han de ser concretes i no poden referir-se a actuacions de manteniment que ja s’estiguin duent a terme, ni despeses obligatòries per part de l’Ajuntament, ni plans d’ajuts ja existents.

___________________________________________________

Han de ser valorades tècnicament com a viables en relació a les competències i capacitats de l’Ajuntament.

___________________________________________________

Han d’anar acompanyades de les dades identificatives del ciutadà/ana, entitat, comerç o empresa que representa segons formulari.

___________________________________________________

Cada persona, entitat, empresa o comerç podrà presentar com a màxim 5 propostes.

___________________________________________________

Han de ser competència de l’Ajuntament i ser coherents amb els seus valors i plans municipals aprovats.

___________________________________________________

No poden provocar exclusió social, han de ser equitatives des d’un punt de vista de gènere, inclusives, obertes i dirigides al conjunt de la població, amb visió de ciutat i sostenibles amb el medi ambient.

___________________________________________________

No poden ser actuacions d’inversions ja previstes en el pla quadriennal d’inversions municipal.

___________________________________________________

S’organitzaran per àmbits temàtics i es podran unificar en funció del contingut similar i/o per la seva viabilitat.

___________________________________________________

Terminis

Recollida de propostes

2 al 26 de maig

Anàlisi i validació de propostes

1 al 23 de juny

Presentació de les propostes validades

26 de juny

Votacions

6 al 24 de setembre

Resultats de les votacions

25 de setembre