EDICIÓ 2016

Arreglar dos embornals del carrer Vila Puig, 87

DESCRIPCIÓ: Arreglar les clavegueres del c/ Vila Puig, 87 donat que quan plou apareixen males olors.

En aquest cas s’adaptaran els dos embornals exteriors de les clavegueres per a construir-hi un sifó.

ESTAT D’EXECUCIÓ: finalitzada.

A finals de 2018 es va portar a terme l’arrenjament dels dos embornals. Es van arreglar les clavegueres d’aquesta zona i adaptar els embornals per construir-hi un sifó.

BENEFICIARIS: Veïnatge de la zona.

IMPORT: 1.100€