ANÀLISI I VALORACIÓ DE  LES PROPOSTES (28 de maig -26 de juny)

En aquesta fase la comissió tècnica municipal, formada per personal tècnic de totes les àrees de l’Ajuntament, analitzarà les propostes presentades en funció dels criteris descrits a les bases reguladores i, en tant que compleixin amb els requisits establerts.

L’avaluació tècnica anirà acompanyada del pressupost corresponent per a la seva execució i d’un informe per a cadascuna de les propostes presentades considerant la seva vadilació o no per passar a la fase de votació.

Les propostes s’organitzaran per àmbits temàtics i es podran unificar en funció del contingut similar i/o per la seva viabilitat.

Quins criteris han de complir les propostes presentades?

Han de ser propostes d’inversions de qualsevol àmbit de competència municipal.

Tenir visió de ciutat o de barri (no individual), generant impacte al conjunt del territori.

Ser realitzables tècnicament en l’any d’execució del pressupost.

No contemplar subvencions a entitats ni el finançament de projectes no municipals ja existents.

Han de tenir un cost mínim superior a 10.000€ i inferior als 200.000€.

No poden provocar exclusió social, han de ser equitatives des d’un punt de vista de gènere, dirigides al conjunt de la població i sostenibles amb el medi ambient.

Respectar el marc jurídic i legal existent.

Han de ser concretes, valorables i viables econòmicament.

No contradir els plans aprovats.

No ser una intervenció de manteniment.

No han de comprometre exercicis pressupostaris futurs a nivell d’inversió.

S’organitzaran per àmbits temàtics i es podran unificar en funció del contingut similar i/o per la seva viabilitat.

Terminis

  • Presentació de propostes: del 2 al 27 de maig
  • Anàlisi i valoració tècnica de les propostes presentades: del 28 de maig al 26 de juny
  • Exposició de les propostes validades: del 20 d’agost al 24 de setembre
  • Votació ciutadana: del 6 al 24 de setembre
  • Publicació de resultats: 2 d’ocubre